Oświetlenie na stanowiskach pracy - kiedy należy wykonać pomiar ? - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Oświetlenie na stanowiskach pracy - kiedy należy wykonać pomiar ?

Oświetlenie stanowisk pracy jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy oraz na zdrowie pracowników. Czy istnieją zatem przepisy określające konieczność wykonywania takich pomiarów oraz czy narzucają one z jaką częstotliwością takie pomiary oświetlenia powinny zostać wykonane ?

Oświetlenie stanowisk pract

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (§ 26 ust. 2) z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) wyraźnie określa, że należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami we wszystkich pomieszczeniach, w których świadczona jest praca. Paramatry dotyczące oświetlenia spisane zostały w normach PN PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Powyższy przepis obliguje pracodawcę do przeprowadzania pomiarów natężenia oraz równomierności oświetlenia i porównania ich z wymaganiami powyższej normy.

Powyższe rozporządzenie nie nakazuje wykonywania pomiarów z określoną częstotliwością. Obowiązkiem pracodawcy jest wykonanie (zlecenie wykonania) takich pomiarów podczas tworzenia stanowiska pracy oraz przy jego modernizacji (remont pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych, przemeblowanie pomieszczenia/stanowska pracy). Dobre praktyki nakazują jednak powtarzać takie badania co pewien czas nawet jeśli stanowisko nie jest modernizowane. Przez lata użytkowania jakość światła emitowanego przez jego źródła spada, osiada na nich kurz, a co za tym idzie spadają parametry natężenia oświetlenia.

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pracodawca powinien ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów oświetlenia np. co 2-3 lata lub w ostateczności co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media